PROFI

MIKASOFT EXTRA alkoholový dezinfekční prostředek

Vysoce účinný alkoholový tekutý dezinfekční prostředek pro dezinfekci rukou a pokožky.

Objem:
V kartonu:
Cena
od 60,03 Kč
od 49,61 Kč bez DPH
Dostupnost:
Zvolte variantu
ks
Hmotnost:
0.2 kg
Vytisknout Hlídat produkt Vložit do seznamu

Vysoce účinný alkoholový tekutý dezinfekční prostředek pro dezinfekci rukou a pokožky. Příjemný na pokožku, kterou nevysušuje. Používá se neředěný.

Vlastnosti:

  • širokospektrální přípravek působící proti bakteriím včetně MRSA, virům, mikroskopickým vláknitým houbám (včetně HIV,HBV)
  • k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou, dezinfekci pokožky postřikem, otěrem
  • vysoce snášenlivý s pokožkou, zanechává ruce vláčné
  • rychlý, přetrvávájící, dlouhodobý účinek

Složení: Ethanol, Isopropanol, alkyldimethylbenzylammoniumm saccharinát

Oblast použití:

  • zdravotnictví, soukromá praxe, lázeňská a léčebná zařízení
  • operační sály, lůžková oddělení
  • stravovací provozy, jídelny, menzy, oblast potravinářství
  • laboratoře, farmaceutický,kosmetický průmysl

Spektrum účinnosti: A, B, T, M, V (MRSA)

Způsob použití:

Pro hygienickou dezinfekci rukou aplikujte na suché umyté ruce 3 ml MIKASOFTU Extra a vtírejte po dobu 1 min do zaschnutí.

Pro chirurgickou dezinfekci rukou aplikujte na suché a předem umyté ruce antibakteriálním mýdlem 2 x 5ml MIKASOFTU Extra a vtírejte po dobu 2 x 2,5min.

Pro rychlou dezinfekci pokožky postříkejte dezinfikovanou oblast MIKASOFTEM Extra ve formě postřiku nebo dostatečně smočeným tamponem.

Skladování:

Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě -10 až +25 °C.

Upozornění: Chránit před dětmi! Pozor hořlavá kapalina! Nevylévat do odpadu!

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:


                      

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.                             

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.                                                                                  

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P261 Zamezte vdechování par.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné látky:

Propan-2-ol (Index: 603-117-00-0)

Objem 125ml
V kartonu 15ks

Pro více informací se neváhejte zeptat .